آزمایشگاه مهندسی فرآیند و راکتور (RAPEL)

آزمایشگاه مهندسی فرآیند شرکت نوافارمد مجهز به دو نوع راکتور جهت بررسی فرآیند های شیمیایی دو فازی و سه فازی می باشد. تدوین دانش فنی تولید انواع مواد شیمیایی دارویی در این آزمایشگاه صورت میگیرد.